Regulamin Internetowego Programu Partnerskiego PROFI CREDIT

powrót do strony głównej

Definicje

PROFI CREDIT – PROFI CREDIT Polska S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, spółka będąca organizatorem Internetowego Programu Partnerskiego, oferująca produkt – pożyczkę gotówkową.

Partner – współpracująca w zakresie materiałów reklamowych, osoba fizyczna i prawna prowadząca działalność gospodarczą oraz nie prowadząca działalności gospodarczej.

Strona Partnera – witryna internetowa pozostająca w dyspozycji Partnera, w szczególności w zakresie umożliwiającym realizację umowy Internetowego Programu Partnerskiego.

Baner – umieszczony na Stronie Partnera internetowy baner reklamowy lub link kierujący Klientów na określoną stronę z formularzem kontaktowym (landing page).

Klient – osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupu produktów oferowanych przez PROFI CREDIT.

Regulamin – niniejszy regulamin Programu Partnerskiego

Portal – witryna www Internetowego Programu Partnerskiego PROFI CREDIT, będąca jednocześnie bramą logowania do Panelu.

Pożyczka konsumencka – umowa pożyczki zawarta pomiędzy PROFI CREDIT i konsumentem.

Przedmiot Regulaminu

PROFI CREDIT Polska S.A., ul. Browarna 2, 43-300 Bielsko-Biała, KRS 0000518190, REGON 243624011, NIP: 547-215-10-80 tworzy niniejszy Regulamin określający zasady udziału Partnera w Internetowym Programie Partnerskim.

Do udziału w Internetowym Programie Partnerskim wymagana jest rejestracja Partnera w Portalu wraz z akceptacją niniejszego Regulaminu. W przypadku Partnerów nie będących przedsiębiorcami regulamin musi być doręczony przed zawarciem umowy.

Zasady Programu Partnerskiego

1. Partner będący przedsiębiorcą, w celu udziału w Internetowym Programie Partnerskim, rejestruje się w systemie na stronie www.partner.proficredit.pl, i akceptuje niniejszy Regulamin, oraz umożliwia zamieszczenie na Stronie Partnera Banera. Partner nie będący przedsiębiorcą, w celu udziału w Internetowym Programie Partnerskim, rejestruje się w systemie na stronie www.partner.proficredit.pl, oraz umożliwia zamieszczenie na Stronie Partnera Banera. Akceptacja regulaminu następuje poprzez podpisanie umowy Internetowego Programu Partnerskiego B. 2. Partner zobowiązany jest również podać rzetelnie następujące dane, o ile są przypisane Partnerowi:

 • Nazwa użytkownika;
 • Hasło;
 • Imię;
 • Nazwisko;
 • Nazwa firmy;
 • NIP;
 • KRS;
 • Ulica i numer domu/mieszkania (siedziba firmy);
 • Kod pocztowy;
 • Miejscowość;
 • E-mail;
 • Numer telefonu.

Partner w ramach ust. 1 §3 powinien:

 • udostępnić PROFI CREDIT powierzchnię na Stronie Partnera i umieścić na niej udostępnione materiały reklamowe;
 • nie dokonywać jakichkolwiek zmian w udostępnionych materiałach reklamowych, w szczególności zmian w zakresie graficznej prezentacji Banera i adresie strony, do której Baner odnosi;
 • dbać o dobry wizerunek PROFI CREDIT;
 • nie publikować na Stronie Partnera treści (tekstu i grafiki), których publikacja jest niezgodna z przepisami prawa lub których prezentacja mogłaby narazić na uszczerbek wizerunek PROFI CREDIT.

Partner nie jest upoważniony do wykorzystywania innych materiałów reklamowych niż udostępnionych przez Organizatora w Panelu Partnera. Partner nie ma prawa do dokonywania jakichkolwiek zmian w otrzymanych materiałach.

Z udziału w Internetowym Programie Partnerskim PROFI CREDIT wyłączeni są aktywni Doradcy Finansowi PROFI CREDIT Polska S.A., jak również ich małżonkowie, osoby krewne, przysposobione i powinowate.

Zasady przyznawania wynagrodzenia Partnera

Z tytułu realizacji działań opisanych w §3 ust. 1 w zakresie wskazanym w §3 ust. 3, Partnerowi przysługiwać będzie:

 • Wynagrodzenie w wysokości 60 zł brutto za każdy wniosek o udzielenie pożyczki spisany z klientem przez agenta telesales PROFI CREDIT z kontaktów, które zostały wygenerowane za pomocą materiałów reklamowych na Stronie Partnera (model CPA cost per acquisition – prowizja za wniosek). Partner otrzyma prowizję za każdy wniosek o zawarcie umowy pożyczki spisany z osobą, której dane osobowe zostaną przekazane w ramach kontaktów przesłanych przez Partnera.
Organizator zobowiązuje się:
 • Wypłacić Partnerowi prowizję w kwotach i według zasad określonych powyżej w pkt. 1.1. na podstawie faktury z terminem płatności 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Organizatora. Za prawidłowo wystawioną fakturę uważa się dokument opatrzony nazwą usługi/towaru “za usługi zgodnie z warunkami umowy”.

Po zalogowaniu Partnera do Portalu ma on dostęp do aktualnych statystyk, które dotyczą pracy sieci sprzedaży nad kontaktem, który został wygenerowany za pomocą materiałów reklamowych na Stronie Partnera. Statystyki te przedstawiają:

 • Ilość wygenerowanych kontaktów;
 • Ilość spisanych wniosków;
 • Ilość spisanych umów;
 • Ilość wypłaconych umów;
 • Ilość umów, dla których wypłynęła pierwsza rata;

Zasady wypłaty wynagrodzenia

1. Wypłata kwoty, o której mowa w §4 ust. 1 a i b nastąpi w formie przelewu na wskazany przez Partnera rachunek bankowy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia do siedziby PROFI CREDIT prawidłowo wypełnionej faktury.

2. Faktura, o której mowa w powyższym punkcie powinna być wystawiona na PROFI CREDIT zgodnie z danymi wskazanymi w §2 ust. 1 niniejszego regulaminu i doręczona do siedziby PROFI CREDIT za pomocą listu poleconego.

3. Partner ma prawo do wystawienia za swoje usługi maksymalnie jednej faktury lub rachunku w danym miesiącu kalendarzowym.

4. W przypadku wystawienia więcej, niż jednej faktury lub rachunku w miesiącu kalendarzowym, nie będą one stanowiły podstawy do wypłaty wynagrodzenia, a partner zobowiązuje się do wystawienia faktury korygującej poprzez zmianę dat wystawienia tych faktur.

5. Postanowienia pkt 1 do 4 niniejszego paragrafu nie mają zastosowania do Partnerów nie będących przedsiębiorcami, wówczas wynagrodzenie naliczane jest przez Organizatora z inicjatywy Partnera składającego pisemny wniosek o wypłatę wynagrodzenia.

Prawa i obowiązki PROFI CREDIT

PROFI CREDIT zastrzega sobie prawo do wykluczenia Partnera z Internetowego Programu Partnerskiego, bez podania przyczyny, jednak w szczególności w wypadku naruszenia przez Partnera postanowień §3 niniejszego Regulaminu.

Wykluczenie Partnera oznacza jednocześnie rozwiązanie umowy Internetowego Programu Partnerskiego w trybie pkt 14 umowy.

Ochrona danych osobowych

PROFI CREDIT jest administratorem danych osobowych Partnera przetwarzanych w związku ze realizacją Programu Partnerskiego..

PROFI CREDIT przetwarza dane Partnera zawarte w formularzu rejestracyjnym w zakresie niezbędnym do zawierania, wykonywania, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między PROFI CREDIT oraz Partnerem, w szczególności w celu zawarcia i wykonania umowy Programu Partnerskiego.

Każdy Partner ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także w przypadkach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych – prawo ich sprostowania lub usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Szczegółowe informacje zawarte są w dokumencie o nazwie Zasady Ochrony Danych Osobowych dostępnym na stronie https://ipp.proficredit.pl/zasady-ochrony-danych-osobowych/

Partner ma prawo do wglądu do podanych przez niego danych oraz prawo do ich poprawiania lub też żądania ich usunięcia.

Postanowienia końcowe

Spory związane ze stosowaniem przez Strony niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane przed sądem właściwym miejscowo dla siedziby PROFI CREDIT.

PROFI CREDIT zastrzega sobie prawo do modyfikacji jego treści.

Rezygnacja Partnera wymaga od niego złożenia Organizatorowi stosownego pisemnego oświadczenia.

W przypadku rezygnacji Partnera, Organizator zobowiązuje się do wypłacenia mu aktualnego stanu konta prowizyjnego w terminie nie krótszym niż 30 dni od daty złożenia pisemnego oświadczenia Partnera o rezygnacji z udziału w Internetowym Programie Partnerskim. Organizator Internetowego Programu Partnerskiego zastrzega sobie prawo do rozwiązania niniejszej umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie pięciu dni od daty ich umieszczenia na stronie www Internetowego Programu Partnerskiego.

Partner w przypadku braku akceptacji zmian regulaminu zobowiązuje się złożyć oświadczenie o rozwiązaniu Umowy Internetowego Programu Partnerskiego, brak takiego oświadczenia w terminie 5 dni kalendarzowych od daty wejścia w życie zmian regulaminu oznacza domniemaną zgodę akceptacji wprowadzonych zmian.

Dołącz do Programu Partnerskiego
PROFI CREDIT
i zacznij zarabiać już dziś!